NHẠC  TUYỂN  MIDI

 

1) Bi ht của người tự do            Xun Li

2) n tin            Xun Li

3) ường nắng            Xun Li

4) Gi hiền        Xun Li - Y Vn

5) Tiếng ht qu hương            Xun Li - Y Vn

6) Thương về qu hương            Xun Li

7) Tnh non nước            Xun Li

8) Xun ha bnh            Xun Li